ဒုတ္ကို ေရခဲေခ်ာင္းလို႔ သေဘာထားတဲ့ ဂ်ပန္မေလး

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *